Osmanlı toplumunda kadın hareketinin gelişimi Batı ülkelerindekinden farklı olmakla birlikte Batı’da gelişen kadın hareketinden ve yayınlardan etkilendikleri bir gerçektir. Tanzimat ile başlayan basının özgürleşmesi, iletişim ve ulaşım olanakları sonucu Osmanlı aydını Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip edebilmiştir. Batılı kadın örgütlerinin ve kadın yayın organlarının yakından izlenmesi okuryazar Osmanlı kadınının ufkunu açmıştır. Osmanlı erkekleri de kimi zaman modernist korumacı söylemin içinden karşı çıkarak, kimi zaman da yayınlarında kadın yazarlara yer vererek Osmanlı'da yeşeren kadın hareketine destek vermişlerdir. Bu çalışmada, on dokuzuncu yüzyıl sonları ve yirminci yüzyıl başlarında yayınlanan Osmanlı kadın dergilerinden ve dönemin Osmanlı erkek aydınlarının yazılarından yola çıkarak Osmanlı feminizminin oluşumunu incelenmiştir. Feminist tarih kuramının içinde feminizmin dünyada ortaya çıkışı ve Osmanlı toplumunda tartışılmaya başlamasının tarihsel sürecinin teorik çatısını oluşturduğu çalışma feminizm tartışmalarının kökeninin Osmanlı son dönem kadın yayınları ve dernekleşmelerinde yattığı ve Osmanlı erkekleriyle girdikleri mücadeleye uzandığını iddia etmektedir. Cumhuriyet dönemi ile özdeşleştirilen kadın hareketleri ve feminizm anlatımının aksine bir söylem üretmektedir. Arşiv çalışması yapılarak, 1908-1920 arası Osmanlı dergileri araştırılmış “feminizm” kavramı üzerinden yapılan tartışmalar incelenmiştir.