Bir çok hayvan sembolleri, İslamiyet’ten önceki devrede Şamanizm, Gök, Yer, Su, atalar tasavvurlarıyla ilgili olarak oluşmuştur. Aynı semboller Taoizm, Manihaizm ve Budizm’i kabul eden çeşitli Türk topluluklarında yeni inançların getirdiği sembollerle birleşmiştir. Benzeri durum İslamiyet’ten sonra da kısmen söz konusu olmuştur. Gerek İslamiyet’ten önceki dönemlerde, gerekse sonraki devirlerde, hayvanlar yay-gın bir şekilde güç, kuvvet, kudret, hükümdarlık, taht sembolü olarak kullanılmıştır. Arslan, kaplan, kurt, kartal... v.b. hayvanların söz konusu olduğu sembolizm yanında, bir çok hayvanda refah, iyi haber, bolluk, bereket, barış, sevgi, adalet ve iyi yönetimin sembolü olmuştur. Bu hayvanların bazıları astrolojik semboller olarak kullanılmıştır. Bazı hayvan sem-bollerinin renklerine göre farklı anlamları olduğu aynı zamanda söz konusu sembolle-rin dört yönle ilişkili olarak kullanıldıkları dikkati çekmektedir. Türk mimarisinde ve sanat eserlerinde hayvan sembolizmi yoğun bir şekilde kullanıl-mıştır. Kalelerin burçlarında, medreselerde, camilerde kartal ve yırtıcı kuşlar gücü, hükümdarlığı ve hâkimiyeti sembolize etmektedir. Bunun yanı sıra hikâyelerde, ma-nilerde, ninnilerde, bilmecelerde, halı, kilim gibi eşyalarda değişik hayvan motifleri kullanılmaktadır. Günümüzde kartal, kaplan, aslan, kurt boğa ve at gibi hayvanlar üniversiteler, partiler, takımlar, markalar, burçlar ve değişik teşkilatları sembolize eden bir surette yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dünya hayvan terimleri derlemesi çalışmamızın okuyuculara ve araştırmacılara yararlı olmasını dilerim.

Benzer Kitaplar