Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm, tüm bilimsel ve teknolojik gelişme ve dönüşümleri ele almayı hedeflemekte, posthümanist teorilerin çokludisiplinli çalışmalarda nasıl kavramsallaştırıldığını insanı evrenin merkezine koyan Batı toplumlarının yüzyıllardır ideolojisini ve zihniyetini besleyen insan/doğa, insan/insan olmayan ikili düşüncesini kökten sorgulayarak incelemektedir. Bu bağlamda bu kitap, posthümanizm ile çeşitli farklı disiplinler arasındaki ilişkiyi posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde derinlemesine incelerken, posthüman yaşam tarzlarının yansımalarını çok disiplinli çalışmalarda tartışmaktadır. Bu tür seçilmiş çalışmalarda posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika ve transhümanizm gibi kuramlarla ve sinema, performans dansları, biyo-sanat, felsefe, mühendislik, uluslararası ilişkiler, siyaset gibi disiplinlerle olan yakın ilişkisi, bu kuramlara katkıları ve bu kuramların posthümanist kuramlardan nasıl beslendiği doğrultusunda incelenmektedir. Posthümanist bakış açısının, insanın artık istisnai bir varlık olarak değil, gezegeni paylaştığı diğer türlerle doğup ortaya çıkan ve gelişen bir “birlik” olarak gördüğü yaşadığımız dünyayı nasıl açıkladığı ve algıladığı bu disiplinlerle sorgulanmaktadır. Kitap, tekno-bilimsel kültürlerin çoğaldığı, küresel ekonomik zorlukların, çevresel yıkımın ve doğal afetlerin arttığı, dijitalleşmenin yaygınlaştığı dünyaya, insanlık ve insan dışı varlıklar için nasıl bir yaşam ve düzen sunduğu sorularına yanıt arar. İnsan ve insan olmayan varlıklar arasındaki geleneksel sınırlar, teknolojik, biyolojik ve çevresel düzeylerde aşınır ve bulanıklaşır. Bu yeni oluşumda alternatif fikir ve düşüncelerin sunulmasında çokdisiplinli çalışmaların katkısını inceleyen bu serinin ikinci kitabı, okuyucuya insanın değişen dünyasını ve diğer canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi anlaması için farklı çalışmalar aracılığıyla yeni kapılar açmaktadır.