Bu eserde sözdizimi bilgilerinden de yararlanılarak Türkçedeki sözcük türleri genel özellikleriyle anlatılmaya ve birbirinden anlaşılır bir şekilde ayrıştırılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma sonucunda isim, zamir, sıfat, zarf, asıl fiil, yardımcı fiil, edat, bağlaç, ünlem ve pekiştireç olmak üzere on değişik sözcük türü tespit edilmiştir. Tespiti yapılan bu on sözcük türünün öz nitelikleri, cümle örnekleriyle desteklenerek anlatılmış ve her sözcük türü anlatımının sonunda edebî metinlerden seçilmiş örnekler üzerinde çözümleme uygulaması yapılmıştır.